அமிர்த சஞ்சீவி, அய்யம்பனை-100gm dry leaf


₹ 500.00

Common Name100gm-dry leaf-Ayapana, அய்யம்பனை, amirtha sanjeevi, அமிர்த சஞ்சீவி
Botanical NameEupatorium Triplinerve, Eupatorium Ayapan-100gm dry leaf
Tamil Nameஅமிர்த சஞ்சீவி, அய்யம்பனை-100gm dry leaf
Family NameAsteraceae

Piles, ulcer, strengthen internal organs