Kalthamarai / Vanamadhusnahi / Jangliayushbah / Kushtapu thamara, kondathamara / Kaltamara, karivilanti / Kaadu hambu / Kalthamarai, kal thamarai, kaltamarai


₹ 1250.00
Out Of Stock

Common NameKalthamarai
Botanical NameSmilax Zeylanica
Tamil NameKalthamarai, Kal thamarai, Kaltamarai
SanskritKalthamarai
SanskritVanamadhusnahi
HindiJangliayushbah
TeluguKushtapu thamara, kondathamara
MalayalamKaltamara, karivilanti
KannadaKaadu hambu

Breast cancer, Lung Cancer, Sharpen your eye vision